Aktuality

Aktuální informace k projektu

Pracovní schůzka v klášteře v Oseku u Duchcova

19. dubna 2024

V pátek 19. dubna 2024 proběhla v klášteře v Oseku schůzka pracovníků Centra pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví. V areálu cisterciáckého kláštera byla pozornost věnována vybraným živým i neživým reliktům hospodářského zázemí a zahrad. Během pracovní schůzky byl stanoven harmonogram dokumentačních prací, kdy primárně budou práce terénních pracovníků zaměřeny na východní terasy klášterní zahrady. Ty budou geodeticky zaměřeny, a jednotlivé zde nacházející se drobné památky a objekty budou zdokumentovány a budou vytvořeny jejich 3D modely.

Objev románského kvádříkového zdiva v kostele sv. Petra a Pavla

4. března 2024

Během podrobné dokumentace kostela sv. Petra a Pavla v Oseku bylo objeveno v jeho věži druhotně užité románské kvádříkové zdivo. Z odkrytého zdiva byly identifikovány desítky kusů těchto kvádříků, které pravděpodobně pocházejí z předchůdce dnešního barokního kostela. Středověký kostel, který byl v polovině 18. století nahrazen kostelem Jacoba Schwarze, byl vystavěn nejpozději ve 12. století, a toto románské kvádříkové zdivo je pravděpodobně jediným jeho dochovaným stavebním prvkem.

Pracovní schůzka – Chlumec, Petrovice, Krásný Les

28. února 2024

Ve středu 28. února 2024 proběhla terénní schůzka pracovníků projektu NAKI Finis. Cílem setkání bylo seznámení se sakrálními objekty, které budou centrem zájmu projektu v následujícím roce. Navštíven tak byl kostel sv. Havla a kaple Nejsvětější Trojice v Chlumci, kostel Nanebevzetí Panny Marie v Krásném Lese a kostel sv. Mikuláše v Petrovicích. Schůzka přispěla k upřesnění zájmových okruhů bádání a ke koordinaci prací archivní a dokumentační sekce projektu.

Pracovní kolokvium: sakrální památky v Oseku a Bohosudově

20. února 2024

Dne 24. ledna 2024 se v prostorách Filozofické fakulty UJEP uskutečnilo pracovní kolokvium všech řešitelů našeho projektu. Témata, která byla řešena, se shodovala s oblastmi zájmu řešitelů v roce 2023, probírány byly tedy zejména sakrální památky v Oseku a Bohosudově, a v jejich nejbližším okolí. Pracovní setkání tak přispělo k předání informací mezi archivní a dokumentační sekcí, a diskuse nad jednotlivými tématy osvětlila problémy, se kterými jsme se potýkali v roce 2023. V závěru kolokvia byla hlavním řešitelem projektu Mgr. Jakubem Pátkem, Ph.D. nastíněn plán postupu práce pro rok 2024, kdy bude pozornost upřena zejména na scénář k filmu, který je jedním z výstupů projektu, a také na kostely v Chlumci, Krásném Lese a Petrovicích.

Dokumentace umělecké výzdoby kostela Nanebevzetí Panny Marie v Oseku a terénní průzkum drobných památek

19. ledna 2024

Aktivity řešitelů projektu z Národního památkového ústavu Územního odborného pracoviště v Ústí nad Labem se ve druhé polovině tohoto roku zaměřily zejména na primární výzkum a na dokumentaci.
Byla provedena podrobná fotodokumentace a popisy umělecké výzdoby klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Oseku a areálu baziliky Panny Marie Bolestné v Bohosudově. Pozitivní skutečností bylo, že v Oseku byla dokumentace prováděna po ukončení restaurátorských prací v interiéru, které umožnily reflektovat nová zjištění restaurátorů, např. příměs slídy v umělých mramorech Corbelliniho architektury hlavního oltáře. Bylo také možné detailně zdokumentovat antependia bočních oltářů lodi téhož autora, vyhotovená náročnou a u nás vzácnou mramorářskou technikou scaglioly včetně ikonografického určení donedávna nečistotami zastřených rytých kreseb jejich centrálních medailonů. To platí i v některých dalších detailech vnitřního vybavení, jejichž ikonologický obsah předtím nebyl zcela zřetelný.
Terénní výzkum drobných památek proběhl v obcích Hrob, Křižanov, Mlýny, Verneřice, Střelná, Košťany, Krupka, Vrchoslav, Sobědruhy, Proboštov a Horní Krupka za účelem ztotožnění dochovaných drobných památek se soupisem „náboženských soch v okrsku lokálie Hrob“ a tabelárním soupisem „všech v krupské farnosti s titulem Panny Marie Nanebevzaté náboženských soch, kaplí a křížů“ a doplnění památek, které nejsou v soupisech zaznamenané. Identifikováno bylo celkem 72 objektů, přičemž dvanáct z nich pochází až z 19. stol. Zaniklých objektů je celkem 32. U části z nich je alespoň možné lokalizovat jejich původní umístění. Dochované objekty byly prostorově vymezeny, fotodokumentovány a postupně probíhá jejich popis. U nedochovaných památek probíhá popis zestručněný vycházející pouze z písemných pramenů. Důraz je kladen na zjištění jejich historického umístnění. Část památek byla v minulosti relokována, nebo nahrazena památkami mladšími.

Dokumentace staveb sloužících ke komparaci ze zkoumanými objekty

24. listopadu 2023

Vedle dokumentace staveb v Oseku a Bohosudově je v letošním roce přistoupeno také k základní dokumentaci dalších církevních staveb v severozápadních Čechách. Tyto stavby budou použity pro metodu komparace, kdy budou porovnávány s objekty našeho hlavního zájmu. Na základě komparace dojde k zasazení dokumentovaných kostelů do kontextu dobové stavební produkce.
Výběr těchto staveb byl určen jak na základě pravděpodobnosti stejného architekta (Octavia Broggia a Jakuba Schwarze), tak na základě proporční podobnosti. U staveb, mezi kterými nechybí například kostely v Litoměřicích, Ústí nad Labem, Praze, Úštěku, nebo Mariánské Radčici, dojde k fotografické dokumentaci a odběru profilací, které budou následně porovnávány s profilacemi odebranými na církevních objektech východního Krušnohoří. Mezi vybranými svatostánky určenými ke komparaci nechybějí ani již zaniklé kostely, případně i nerealizovaný plán kláštera v Plasích od Santiniho. U těchto staveb poslouží k porovnání starší plánová dokumentace.

Dokumentace kaple sv. Kateřiny v Oseku

28. srpna 2023

Kaple sv. Kateřiny v Oseku je dalším z objektů, kterým se náš projekt v roce 2023 zabývá. Kaple, jejíž základy byly položeny již ve 13. století, byla přestavěná do barokní podoby na počátku 18. století dle plánů Octavia Broggia (1670-1742). Aktuálně je dokončováno stavební zaměření a dochází k inventarizaci vybraných hodnotných prvků v exteriéru i interiéru kaple. Mezi tyto prvky patří například i broušený typ podlahy z vápenné malty s plnivem z ušlechtilé kamenné (především mramorové) drti s florálními motivy, nebo také křtitelnice nesoucí vročení 1674. Vedle dalších prvků, jako jsou ku příkladu ostění a římsy, je věnována pozornost zejména sochařské a vnitřní štukové výzdobě, které zpracovává Národní památkový ústav ÚOP v Ústí nad Labem.

Dokumentace movitých památek v Oseku a Bohosudově

16. srpna 2023

Předmětem výzkumu našeho projektu jsou nejen významné stavby, ale i drobné památky, jejichž význam bývá náhodným pozorovatelům často skrytý. Vzhledem k jejich značnému významu pro studium strukturálních dějin sledovaného regionu však neunikají zájmu našich řešitelů z NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem. V současné době tak probíhá průzkum a dokumentace movitých památek včetně veškeré výzdoby interiérů, oltářů, varhan v kostele Nanebevzetí Panny Marie v oseckém klášteře a v bazilice Panny Marie Bolestné v Bohosudově, kde proběhla fotodokumentace většiny výzdoby ambitů a části exteriérové sochařské výzdoby kostela. Dokumentace proběhla také v osecké kapli sv. Kateřiny. Podrobnému zkoumání byly podrobeny také varhany v kostele sv. Petra a Pavla v Oseku. Výzkum se dále zaměřil na plošný průzkum dochovaných a zaniklých drobných památek v Křižanově, Hrobě a Oseku.

Stavební zaměření kaple Božího hrobu v Bohosudově

11. června 2023

V rámci projektu NAKI dochází tento rok též k dokumentaci kaple Božího hrobu, která je součástí křížové cesty v Bohosudově na Teplicku. V měsíci květnu bylo dokončeno stavební zaměření této kaple, jehož výsledkem je zde přiložená plánová dokumentace. Dokumentace vychází zejména z fotogrammetricky vytvořeného prostorového digitálního modelu, dimenzovaného a lokalizovaného na základě geodetického měření.
Jednoduchá zděná stavba obdélného půdorysu pochází z 18. století a je vystavěna z větší části na skalisku návrší. Hlavní jižní průčelí zaujme především vstupním otvorem s ostěním s uchy, okenním otvorem ve tvaru kvadrilobu, pilastry a štítovým nástavcem s volutami. Uprostřed štítového nástavce se nachází kartuše s křížem a monogramem JHS. Kaple je hodnotná nejen jako ukázka barokní sakrální architektury ve východním Krušnohoří, ale také jako připomínka poutnictví na Bohosudovsku.

Pracovní schůzka: Klášterní zahrady v Oseku

15. května 2023

Dne 21.4.2023 proběhla v klášterních zahradách v Oseku schůzka terénních pracovníků Centra pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví a řešitelů projektu. Cílem pracovní schůzky byla rekognoskace terénu před plánovanou studentskou odbornou praxí. Byly upřesněny požadavky na zaměření jednotlivých částí zahrady a na dokumentaci jednotlivých hodnotných architektonických prvků. Poznatky z práce studentů během stavebně-historické praxe budou využity v rámci dalšího bádání o vývoji klášterního areálu v Oseku.

Probíhající dokumentace prvků v kostele sv. Petra a Pavla v Oseku

3. května 2023

V měsíci dubnu 2023 bylo započato s podrobnou dokumentací jednotlivých architektonických článků a prvků v kostele sv. Petra a Pavla v Oseku. Vedle detailní fotodokumentace vzniká k vybraným prvkům i stavební zaměření a 3D modely. K tvorbě 3D modelu pomocí skeneru Artec Leo bylo přistoupeno na příklad i v případě niky na svěcenou vodu, která je umístěna v interiéru kostela pod kruchtou. Na niku se tak můžete nyní podívat i z pohodlí Vašeho domova.

Zahájení výzkumu

28. března 2023

Na začátku března byl úspěšně zahájen projekt „FINIS CONFESSIONIS“ Baroko východního Krušnohoří. Sakrální stavby a umělecká výzdoba architektury a krajiny. Na počátku měsíce se uskutečnila schůze celého řešitelského týmu na půdě Filozofické fakulty UJEP. Během pracovního setkání byly představeny kompetence jednotlivých členů týmu, a byla též zajištěna koordinace činností jednotlivých pracovníků. Již v měsíci březnu také proběhly první terénní průzkumy sakrálních objektů v Oseku a Bohosudově, na které bude v prvním roce projektu orientovaná pozornost výzkumu. Během výjezdů byly pořizovány podklady pro dokumentaci a stavebně-historickou analýzu vybraných objektů, která bude vznikat v následujících měsících.