"Finis Confessionis" Baroko východního Krušnohoří

Sakrální stavby a umělecká výzdoba architektury a krajiny

Začněte zde

O projektu

Základní informace o projektu

"FINIS CONFESSIONIS"
Baroko východního Krušnohoří.
Sakrální stavby a umělecká výzdoba architektury a krajiny.

(DH23P03OVV028) Projekt je financován z účelové podpory z programu NAKI III – program na podporu aplikovaného výzkumu v oblasti národní a kulturní identity na léta 2023 až 2027.

Cílem projektu je definovat roli sakrálních objektů v náboženském procesu 17. a 18. století v prostoru východního Krušnohoří. Cíle bude dosaženo dokumentací, stavební a umělecko-historickou analýzou kostelů a kaplí s důrazem na jejich signifikantní rysy, určující vzájemné vazby a vztahy. Souběžně se studiem architektury bude pozornost zaměřena na uměleckou výzdobu objektů, zejména na sochařskou produkci, ale také na ostatní složky jejich uměleckého vybavení z barokního období. Dokumentaci, studiu a interpretaci budou podrobeny další vybrané drobné barokní sakrální památky umístěné v krajině a v zastavěných územích.

Společně s dokumentací bude probíhat intenzivní archivní a historický výzkum, jehož hlavním úkolem bude zmapovat proces náboženské transformace zvoleného regionu a detailní osvětlení historického a stavebního vývoje jednotlivých objektů. Získané informace budou komparovány a propojovány s poznatky z přímého studia staveb a uměleckého vybavení tak, aby bylo dosaženo hlavního cíle projektu. Zájmové území je vymezeno oblastí východního Krušnohoří. S ohledem na nemožnost jednoznačného vymezení tohoto pojmu pevnými hranicemi definujeme tuto oblast vymezením horské a přiléhající podhorské části dvou současných vikariátů – Ústeckého a Teplického. Jako pomocný prvek vymezení oblasti lze použít státní hranici a Nakléřovský průsmyk, na opačné straně průběh linií železničních tratí č. 139 a č. 135. Jedním z cílů je také prověření a optimalizace metod výzkumu a jejich kombinace, které by bylo možné později aplikovat i na centrální a západní oblast Krušnohoří.

Za důležitý cíl si projekt klade rovněž zpřístupnění poznatků široké veřejnosti, laické i odborné. Výstupy projektu budou proto hledat vhodný průnik mezi kritickým vědeckým přístupem a atraktivní, srozumitelnou formou podání. Výrazným praktickým přínosem projektu bude zvýšení turistické atraktivity východního Krušnohoří a zesílení potenciálu, který představuje památka UNESCO Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří, jehož části se projekt věnuje.

Projekt je řešen ve spolupráci Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (příjemce – koordinátor) a Národního památkového ústavu ÚOP v Ústí nad Labem (příjemce). Poskytovatelem finanční účelové podpory je Česká republika – Ministerstvo kultury.